Postępowanie w przypadku otrzymania mandatu w Belgii przez obywatela polskiego

Co zrobić w przypadku otrzymania mandatu w Belgii?

1. Jak uniknąć otrzymania mandatu

Jedną z zasadniczych przyczyn otrzymywania mandatów na terytorium obcego państwa jest nieznajomość obowiązujących tam przepisów ruchu drogowego. Dlatego też osoby zamierzające poruszać się po belgijskich drogach, aby uniknąć narażenia się na otrzymanie mandatu, powinny wcześniej zapoznać się z przepisami, które w pewnym zakresie różnią się od tych obowiązujących w Polsce. Mimo, iż w istotnej części są one mniej restrykcyjne od polskich (np. w zakresie braku obowiązku jazdy z włączonymi światłami mijania w ciągu dnia, jak również wyższego dopuszczalnego limitu spożytego alkoholu), istnieje cały szereg różnic, które mogą okazać się zaskakujące i narazić kierowcę na otrzymanie mandatu. Warto zatem zwrócić szczególną uwagę na przepisy dotyczące niższej niż w Polsce dopuszczalnej prędkości na autostradach, wynoszącej w Belgii 120 km/h. Na belgijskich autostradach obowiązuje ponadto prędkość minimalna 70 km/h. Należy pamiętać także o obowiązującym niezależnie od pory dnia ograniczeniu prędkości na terenie zabudowanym do 50 km/h. Szczególną uwagę na ewentualne różnice w obowiązujących przepisach powinny zwrócić osoby zajmujące się zawodowo prowadzeniem pojazdów.

2. Kary za wykroczenia drogowe

Nadmienić należy, że dużym zaskoczeniem dla niewłaściwie przygotowanych kierowców może okazać się wysokość kar nakładanych mandatami. W zależności od kategorii wykroczenia uzależnionej od wagi naruszonych przepisów, kary wynoszą bowiem od 60 aż do 3000 euro.

Kary i mandaty funkcjonują w czterech kategoriach wyróżnionych ze względu na wagę popełnionego wykroczenia. Wraz z kolejnymi kategoriami naruszonych przepisów, zwiększa się wysokość możliwych do orzeczenia kar. I tak o ile w przypadku pierwszej kategorii jest to kara od 60 do 1500 euro, to w przypadku ostatniej, czwartej, kategorii będą to już kary oscylujące od 240 do 3000 euro.

3. Zapłata mandatu

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku cudzoziemców popełniających wykroczenia drogowe na terenie Polski, również cudzoziemców przebywających w Belgii obowiązują odmienne reguły dotyczące trybu opłacania mandatów. Nie istnieje mianowicie możliwość przyjęcia mandatu i opłacenia go w późniejszym, określonym do tego terminie. Cudzoziemcy obowiązani są do natychmiastowego gotówkowego opłacenia mandatu funkcjonariuszowi służby dokonującej interwencji.

Problemu nie ma, jeśli zgadzamy się z decyzją funkcjonariusza policji i dysponujemy gotówką wystarczającą do opłacenia mandatu. Jednakże może się zdarzyć, że zatrzymana osoba nie posiada gotówki przy sobie. Wówczas istnieją dwie możliwości. Można skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych instytucji assistance, które mogą opłacić mandat, zaś stosowna kwota jest następnie zwracana tej instytucji w późniejszym wyznaczonym do tego terminie. Należy jednak zaopatrzyć się w dane kontaktowe takiej instytucji. O pomoc w tym zakresie można się zwrócić do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Brukseli, który znajduje się pod adresem Rue des Francs 28, 1040 Bruksela (Etterbeek), bądź też do prawnika. Drugą możliwością jest wydanie pojazdu funkcjonariuszom służby dokonującej interwencji w celu pozostawienia go na parkingu depozytowym. Jednakże w tym przypadku poza obowiązkiem uregulowania należności wynikających z mandatu, należy dodatkowo uiścić koszty odholowania pojazdu na parking oraz koszty postoju przez czas do dokonania płatności.

4. Odebranie prawa jazdy

Należy także zwrócić uwagę na to, że za niektóre wykroczenia, charakteryzujące się wysoką rangą naruszonych przepisów (np. znaczne przekroczenie prędkości, czy też zawracanie na autostradzie), oprócz ukarania mandatem, możliwe jest orzeczenie przez Prokuraturę zawieszenia ważności dokumentu prawa jazdy na określony okres. Wówczas podobnie jak w przypadku ukarania mandatem dalsze postępowanie uzależnione jest od tego czy ukarana osoba posiada adres zamieszkania na terytorium Belgii czy poza. W pierwszym przypadku po upływie terminu zawieszenia ważności prawa jazdy, dokument można odebrać osobiście we właściwym urzędzie gminy. W przypadku osób nie posiadających adresu na terytorium Belgii, dokument prawa jazdy jest przesyłany do Wydziału Konsularnego w Brukseli, a następnie do Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta lub Starostwa, który go wydał, gdzie można go odebrać.